Schůze členů výboru a dozorčí rady OSČLP v Polesí a jednání se starostou obce

V sobotu 29. 10 2016 se v Polesí sešli členové výboru OSČLP: Šmíd, Zelenková, Bludský, Zázvorka a členové dozorčí rady Kaplický a Marešová k zhodnocení činnosti OSČLP v uplynulé sezóně 2016, kontrole hospodaření, přípravě na rok 2017 a na jednání se starostou obce.

1) Byla provedena kontrola účtů za příspěvky a posouzen návrh Václava Šmída k doplnění článku stanov ohledně automatické ztráty členství v případě tříletého neuhrazení příspěvků.

Přesné znění: Členství člena v OSČLP automaticky zaniká, pokud nebudou uhrazeny členské příspěvky za poslední tři roky.

Článek byl akceptován, na Valné hromadě v roce 2017 bude navrženo jeho zařazení do stanov. Rovněž byl připraven seznam navržených neplatičů. Současný seznam členů, včetně nových členů, bude vyvěšen na webu Polesí. Bylo rozhodnuto u některých význačných občanů Polesí a Černé Louže užít termínu Čestný člen v souvislosti s členstvím v OSČLP.

2) Byly schváleny společenské akce a činnost ve prospěch OSČLP uplynulé sezóny – Koloběžkiáda – příspěvek OSČLP, Dětský den – příspěvek OSČLP, Aukce půdních nálezů – zisk pro OSČLP,  Turnaj starosty Rynoltic ve volejbale Jitrava – Rynoltice- Polesí – vítěz roku 2016 – Polesí, webové stránky Polesí – průběžná činnost.

Bylo vysloveno poděkování  za přípravu těchto akcí pořadatelům i sponzorům ( krásné dorty, sponzoring webu)

3) Bylo konstatováno splnění požadavků na vyúčtování  dotace – oprava střechy zvonice v Polesí.

4) Byl schválen nákup a provoz benzinové sekačky OSČLP a další úprava okolí hřiště (nová lavice zhotovená jako sponzoring).

5) Byla provedena kontrola pokladní knihy a předána spolu s účty k dalšímu zpracování pro daňové přiznání.

6) Byla schválena žádost o dotaci na rok 2017 (pokračování plotu u koupaliště).

7) Byl schválen návrh Ing. Bludského, který bude přednesen starostovi obce, ohledně úpravy odkaliště na půdorysu koupaliště poblíž vtoku (zídka, plán).

8) Byla schválena výzva k brigádnické pomoci občanů při vyčištění dna koupaliště v případě, že ukončení zemních prací v prostoru lesního rybníka dovolí vypuštění a znovunapuštění obou nádrží. K výzvě a upřesnění termínu dojde na základě jednání a po dohodě se starostou (zajištění naložení a odvozu kalu).

9) Byla odsouhlasena nabídka firmy J. Neandera jn. na zabepečení zvonice v případě možného umístění zvonu.

10) Byla odsouhlasena skupina k jednání se starostou obce (Šmíd, Bludský, Zázvorka, Neander).

11) Byl proveden úklid desek pigpongového stolu a jejich zazimování. Kontatováno, že stůl velmi dobře plní záměr na umožnění sportovního vyžití mládeže v obci.

12) Byla provedena demontáž lana u volejbalového hřiště (bude použito při Dětském dni a zakoupeno nové).

13) Bylo rozhodnuto svolat v Praze v tomto roce nebo počátkem roku 2017  schůzi členů výboru a dozorčí rady.

Jednání se starostou obce

 V pondělí 31. 10. 2016 došlo k jednání zástupců OSČLP (Šmíd, Bludský, Zázvorka, Neander) se starostou obce Ing.Vackem.

1) Starosta schválil akce OSČLP v uplynulé letní sezóně 2016 a souhlasí s jejich podporou a účastí v roce 2017. Jednotlivé akce budou vzájemně konzultovány.

2) Starosta souhlasí se záměrem pokračovat v úpravě centra Polesí a žádostí na dotaci v roce 2017.

3) Starosta bude sledovat postup prací v lesním rybníku a rozhodne ohledně čištění nádrže s ohledem na konkrétní situaci.

4) Starosta zjistí možné úpravy podle návrhu Ing. Bludského, který mu byl předán (příprava materiálu a vystavění zídky odkalovací části nádrže při jejím vypuštění, úprava povrchu silnice, aby nestékala voda při deštích do koupaliště (nesouvisí s vypuštěním nádrže).

5) Starosta bude uvažovat o možném zajištění TOI TOI pro obec.

6) Starosta se seznámil s návrhem zabezpečení zvonice v Polesí, záleží na dalším jednání a souvisejících informacích mimo pravomoci jednajících. Průběžně dojde k vzájemnému informování o možných alternativách.

7) Bylo zkontrolováno vyúčtování dotace, účetní položky byly schváleny.

8) OSČLP podalo 31. 10. 2016 žádost o dotaci na svoji činnost v roce 2017.

Zapsal Petr Zázvorka

V Polesí 31. 10 2016