Přehled činnosti OSČLP

A.   Opravy sakrálních objektů lidové architektury

A1
Boží muka – křižovatka lesních cest Polesí – Lemberk

2006 –  oprava, doplnění obrázku, nabílení

Zhotovitel:
Iva Kaplická – práce a barvy jako sponzorský dar

(Zajímavost : na rozcestí u opravených Božích muk byla uspořádána v roce 2006 svatba)

 A2
Boží muka – křížek na cestě z Rynoltic do Polesí

2007 – oprava, doplnění obrázku Madony s Ježíškem, nabílení
2008 – nabílení
2009 – nabílení
2010 – nabílení
2011 – oprava obrazu –  poškrábaná Madona (vandalismus) – nabílení

Zhotovitel:
Iva Kaplická – práce a barvy – sponzorský dar)

A3
Obraz Svaté Zdislavy – pro vysvěcení kaple po rekonstrukci (původní podkladový plech)

2009 – dokončení obrazu, vysvěcení kaple 

Zhotovitel :
Iva Kaplická– práce a barvy jako sponzorský dar

A4
Boží muka Sv. Václava na cestě z Rynoltic do Polesí

2010 – obraz Sv. Václava , umístění na Boží muka

Zhotovitel:
Iva Kaplická, práce, barvy, jako sponzorský dar.
Boží muka opravena ve spolupráci s vedením obce (doplněn uražený kříž), pomoc při opravě a doplnění omítky Ing. Josef Kaplický)

A5
Obraz piety –– Boží muka – náves před Obecním úřadem  v Rynolticích obraz na původní podkladový plech

2011 – osazení obrazu

Zhotovitel :
Iva Kaplická – práce jako sponzorský dar

A6
Zvonice v Polesí

Zvonice v Polesí nahrazovala v obci kostel. Původní dřevěná kládová zvonice byla v 30. letech minulého století nahrazena betonovou, ve stejných proporcích. V průběhu let byla zvonice ve velmi zanedbaném stavu, došlo k poškození betonových sloupků, porušení zábradlí v horních patrech a zničení zábradlí v přízemní části zvonice. K opravě bylo třeba zajistit lešení do výšky cca 6 m a provést opravu poškozených částí.

2009 – provedení opravy zvonice

Zhotovitel:
Ing. L. Novotný, Ing. Bludský – vedení opravy, zajištění lešení, členové OSČLP – pomoc při provedení prací, natření zvonice, doplnění dřevěného zábradlí
MUDr. Karla Martínková, zvon – sponzorský dar, materiál na opravu OSČLP z fondu jako sponzorský dar

A7
Kaplička v Černé Louži

Kaplička v Černé Louži je charakteristická stavba z roku 1724. V letech 1974 zachráněna pře rozbouráním (podobně jako se tomu stalo u podobné kaple na Nové Starosti), současnými členy OSČLP, když se podařilo zajistit krytinu jako dar a zabránit díky nové střeše zatékání, když byla odmítnuta nabídka k rozebrání stavby na stavební materiál. Stavba byla počátkem 90. let znovu natřena nevhodnou barvou. (Zelená střecha, béžová barva stěn, která však časem opět oprýskala.)

Zhotovitelé opravy:
2010 – byly sponzorským darem rodiny Martínkovy z Polesí zhotoveny nové dřevěné dveře, identické s ukradenými v minulém století.
2011 –  provedla stavební firma Chotěborský na náklady OSČLP opravu zdí, provedení izolace stěn a nátěry střechy a dřevěných částí zvonice (hnědá) a zdí kapličky (bílá barva). Finanční prostředky byly získány z příspěvků  a aukcí chalupářských předmětů ve prospěch akcí sdružení.

Kaplička se mezitím stala majetkem obce a oprava byla darovací smlouvou předána obci.

 B.     Lokality v péči OSČLP, veřejné prostory

B1
Pramen Oskar

Původní, nejvýše položený pramen  potoka, napájejícího bývalé koupaliště poblíž rozvodí Baltického a severního moře, u Pekařovy borovice, poblíž prvního pásma bunkrů. Pramen byl lokalizován a zakreslen v rámci profese Ing. Jiřím Ostrovským, při rekognoskaci potoka, na popud OSČLP. Při úpravách lesa v rámci fondů EU ve spolupráci s lesy ČR došlo k vybudování odpočívadla a úpravě pramene. Pramen s velmi kvalitní pitnou vodou (na popud OSČLP zajistila prof. Ing. K. Demnerová jeho chemický i biologický rozbor), byl pramen pojmenován podle volacího znaku rynoltické čety československého vojska, které při mobilizaci v úseku působilo a nepochybně se pitnou vodou z pramene zásobovalo. U pramene osazena informační tabulka OSČLP.

Zhotovitel:
2008 –  Ing. Jiří (Oskar) Ostrovský,(návrh) Lesy ČR – zhotovení
2009 –  Otevírání studánek – čištění okolí (členové OSČLP)
2010 –  Otevírání studánek – čištění okolí
2011 –  Osazení informační tabule

B2
Pramen Otakar

Prameniště nedaleko pramene Oskar, podobných kvalit i historie. Rovněž vybudováno odpočinkové sezení, včetně poměrně rozsáhlého zdroje vody pro lesní zvěř a kaskádového potůčku, který končí v rašeliništi. Jeden z nejkrásnějších výhledů na východní část Lužických hor. Pramen pojmenován podle volacího znaku čety ubytované v Polesí, při obsazení linie bunkrů za mobilizace. Rovněž tento pramen na základě chemického a biologického rozboru  zajištěného prof. Ing. K. Demnerovou potvrzen jako pitný. Blízkost mohutného buku nad pramenem vyžaduje pravidelné každoroční čištění pramene. U sezení byla rovněž osazena informační tabulka.

Zhotovitel:
2008 –  Ing. Jiří Ostrovský (návrh), Lesy ČR – zhotovení
2009 – Otevírání studánek – čištění okolí (členové OSČLP)
2010 – Otevírání studánek – čištění okolí
2011 – Otevírání studánek – čištění okolí, osazení informační tabulky
2012 – Otevírání studánek – čištění okolí, brigáda dětí

B3
Panoramatická tabule na vyhlídce Havran

Myšlenka obohatit vyhlídku panoramatickou fotografií s popisem vrchů na obzoru předpokládala spolupráci fotografa, zajištění tisku na kvalitní podklad a zarámování, včetně instalace na zábradlí vyhlídky. Po dvou letech došlo k odcizení tabule, která byla zhotovena a bude instalována znovu.

Zhotovitelé:
2008 – Ing. L. Novotný, Ing. J. Ostrovský, Dr. J.  Martínek
2012 – Ing. J. Ostrovský, Dr. J. Martínek – nová instalace

B4
Lávka přes potok na Havrana

Potřebná dřevěná lávka přes potok z Polesí  na vyhlídku Havran, navržená a zhotovená členy OSČLP, materiál hradilo OSČLP. Za povodně v Polesí odsunuta lávka cca o 1m po proudu, nutná oprava. Celé přilehlé údolí, se skalkami chce OSČLP zbavit náletových dřevin, prohloubit koryto potoka a prostor brigádnicky upravit.

Zhotovitel:
2007 – Ing.L. Novotný
2012 – oprava V. Šmíd

B5
Informační tabule na návsi v Polesí

Od vzniku OSČLP používalo sdružení nevhodnou malou tabuli, umístěnou na nepěkné tabuli obce. Bylo rozhodnuto proto zhotovit tabuli, podobnou dalším dvěma, umístěnými již dříve na návsi v rámci Naučné stezky CHKO LH. Několik let se nedařilo objednat výrobu tabule, kterou nakonec zhotovil člen OSČLP, který věnoval rovněž darem materiál. Rovněž instalace pokrytí tabule bonnským šindelem byla provedena členy OSČLP jak dar obci. Na tabuli je krátká informace o obci, OSČLP a mapa okolí, včetně fotografie panoramatu obce z Havrana.

Zhotovitel :
2010: Ing. Jiří Ostrovský

B6
Zjištění o stavu vrtu v centru Polesí

Při snaze o zajištění možného zdroje vody pro bývalé koupaliště bylo podniknuto jednání o stavu vrtu ze 70. let minulého století pro uranový průzkum. Bylo na místě provedeno jednání s pracovníky SČVaK, kterým vrt patřil po zrušených Uranových závodech. S RNDr. Milanem Cuřínem bylo provedeno měření hloubky jednoho ze tří vrtů v prostoru bývalé skládky a zjištěno, že je dosud průchodný, voda zastižena v 35 m do hloubky 54 m . Vydatnost vrtu nebylo možné zjistit (potřeba čerpadla malého průměru.) Vzhledem k tomu, že SČVaK  nabídl vrt k předání, (a OSČLP nemohl a nechtěl vrt do své péče přijmout), navrhl tehdejšímu starostovi p. Kačenovi vrt vyzkoušet a eventuálně jako zásobní zdroj využít.

Zhotovitel:
2008 – Ing. Liška, P. Zázvorka, RNDr. M. Cuřín

B7
Návrh na úpravu centra Polesí

Návrh, řešící okolí nádrže a prostoru skládky jako sportovního areálu zhotoven na přání vedení obce, které chtělo od pozemkového fondu získat plochu bývalé skládky. Kvalitně připravený plán, včetně potřebné dokumentace předán starostovi obce. Některé prvky použity při pozdějších plánech na úpravu centra Polesí.

Zhotovitel:
2007 –  Ing. I. Bludská, Ing. L. Novotný

B8
Vytvoření promenády v okolí bývalého koupaliště

Vysazení  nové zeleně – deseti hlohů (a vrby)
Likvidace staré zeleně – náletových dřevin

Zhotovitel :
2011
– Ing. J. Ostrovský – členové OSČLP
2012 – Ing. J. Ostrovský

B9
Pokus o záchranu památného dubu na návsi a vysazení nového

Stále se zhoršující stav dubu na návsi vedl k dotazu Ing. Větvičkovi, bývalému řediteli Botanické zahrady v Praze, o možné  záchraně stromu. Na jeho radu byly ořezány suché větve stromu a k jeho kořenům zavedena sonda umožňující zálivku. Nemoc stromu byla bohužel virového původu a strom se přes uvedenou snahu nepodařilo vyléčit. Na žádost OSČLP byl pak strom odstraněn a bylo rozhodnuto, zasadit dub nový na vhodnějším místě v centru obce, při výročí obce v roce 2013. 

Zhotovitelé:
2007
– P. Zázvorka, V. Šmíd, A. Krupa (nový strom 2013)

B10
Bývalé koupaliště a jeho okolí

Přirozeným centrem obce je bývalé koupaliště a jeho okolí. Nádrž trpí    častým znečištěním vody ftaláty a dalšími zplodinami, které bývají zastiženy u vtoku  vodoteče do nádrže. Okolí koupaliště je často znečišťováno náhodnými turisty, majiteli psů a mládeží, která se soustřeďuje pod altánem, zbudovaným jako úkryt  pro turisty v rámci fondů EU. Celý prostor je v delších přestávkách vysekáván pracovní četou údržby. Cílem OSČLP je upravit kompletně celý prostor (volejbalové hřiště, pravidelná údržba) a pokusit se domluvit formou pronájmu jeho zabezpečení, v případě nádrže a jejího oplocení v součinnosti Hasičským sborem Rynoltic. Pravidelně jsou organizovány dobrovolné akce na vyčištění dna nádrže. Na podzim 2011 se takové akce zúčastnilo na 50 občanů.

Zhotovitel:
2011 – výbor OSČLP a pověřené osoby

C. Společenské aktivity, reakce na objektivní realitu obce

C1
Dětský den, Regata Polesí

Jde o vůbec nejstarší aktivity, provozované v Polesí od 50. let minulého století. Dětské dny se pořádaly již od roku 1949 pod patronací tehdejšího MNV Polesí, Regata modelů lodí od roku 1953. V příštím roce tedy bude již 60. ročník těchto populárních závodů. Ceny na závody většinou darovali rodiče nebo pořadatelé závodů, přispívá OSČLP. V prvních ročnících šlo ovšem o dary a akce pořádané MNV v rozsahu často mnohem větším. Dětský den je důležitou a pro Polesí charakteristickou aktivitou, zastřešenou OSČLP často s vypětím všech sil , ale každoročně.

Garant:
K. Jakešová, M. Šmídová

C2
www.polesi.eu – vedení stránek

Stránky se staly skutečným fórem Polesí a získávají stále více příznivců. Měly dvě etapy, první, kterou dnes můžeme označit jako „rozběhovou“, ale důležitou, kterou zavedla Ing, J. Koprnická a p. Bartoň a druhou, současnou, která nabývá stále „košatější“ a doslova podoby každodenní potřeby.

Garant:
A. Krupa

C3
Veřejné aukce

Oblíbené aukce půdních nálezů ve prospěch aktivit OSČLP
Umožnily například opravu kapličky na Černé Louži

Garant:
V. Šmíd

C4
Problém kácení a vytvoření nelegální cesty

Problém zničení původní komunikace a vytvoření nové bez stavebního povolení byl řešen za účasti CHKO a dalších institucí, je stále  sledován OSČLP

Garant:
A.Krupa

C5
Problém sprejovaných patníků  

Problém byl ventilován v Libereckém deníku na základě upozornění OSČLP

Garant:
A. Krupa

C6
Úprava rychlosti v obci

Problém prosazení 30 km v hodině v intravilánu obce

Garant:
Dr. J. Martínek

C7
Obecní dotace na úpravu centra obce 15 000 Kč

Dotace do konce roku 2012

Garant:
P. Zázvorka 

C8
Účetnictví OSČLP, Daňové přiznání, styk s bankou

Garant:
H. Zelenková

Kontrola činnosti OSČLP:
M. Kolářová

 

    

 

 

Napsat komentář


Warning: realpath() [function.realpath]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/home/www/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1562

Warning: realpath() [function.realpath]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/home/www/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1562

Warning: realpath() [function.realpath]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/home/www/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1562

Warning: realpath() [function.realpath]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/home/www/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1562

Warning: realpath() [function.realpath]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/home/www/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1562

Warning: realpath() [function.realpath]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/home/www/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1562