Perspektiva

Občanské sdružení Černé Louže a Polesí

V roce 1996 vzniklo Občanské sdružení Černé Louže a Polesí, založené občany – majiteli nemovitostí na Černé Louži – jako ochrana pozemku u lesa, který měl být podle územního plánu rozprodán na další chaty. Další rozšíření však v počtu členů ve sdružení nedošlo. V souvislosti s pokračujícími změnami v Polesí, nedostatkem vody v nádrži i potřebě organizovat ochranu přírody a plnit funkci „okrašlovacího spolku“ vznikla spontánně myšlenka, opět navrátit Polesí a Černé Louži charakter „Vzdušných lesních lázní“, který dříve mělo.

Došlo k vytvoření přípravného výboru, ke schůzi občanů, na kterou se dostavil i starosta obce, sepsání stanov sdružení, odpovídajících nové situaci, zvolení řádného výboru a schválení programu sdružení. Hned v prvním roce došlo k několika akcím, jako byla úprava a úklid návsi obce, podařilo se zajistit vyčištění druhého pramene potoka, opravě dvou Božích muk na cestě do Polesí, pokusu o záchranu dubu v centru obce, vybudování lávky přes potok pod Havranem atd. V Polesí byl opět pořádán Dětský den a již 55. ročník regaty Polesí lodiček. V témže roce se podařilo zastupitelstvu dosáhnout i opravy silnice do Polesí.

Perspektiva

Vstup České republiky do Evropské unie a s tím spojené změny legislativy výrazně ovlivnily a dále budou ovlivňovat život obyvatel Polesí. Výrazným faktorem změny prostředí bude turistika a rekreace, pro které má lokalita výrazně dobré předpoklady, při dodržení pravidel udržitelného rozvoje. Jak bude stoupat zájem o oblasti s dosud málo narušenou přírodou, bude nutné regulovat tok návštěvníků oblasti při vytváření předpokladů pro jejich aktivity v daleko větší míře, než dosud. Vize Polesí a Černé Louže, jako udržované, do jisté míry exkluzivní lokality Chráněné krajinné oblasti Lužické hory, se statutem podobným přeshraničním lesním lázním jako jsou Lückendorf nebo Jonsdorf, není nereálná.

Podobným směrem se ostatně budou ubírat i další rekreační oblasti Lužických hor u nás, které jsou napojeny na turistickou stezku Lužickými horami a mají zájem na regulované podpoře turistického ruchu a s tím souvisejícím legislativním i technickým vybavením. Tomu hodlá napomáhat ve spolupráci s volenými orgány místní samosprávy za využití všech možných prostředků, včetně využívání podpory fondů Evropské unie i Občanské sdružení Černé Louže a Polesí.

Důležitým krokem k informování občanů a k jejich zapojení do činnosti Sdružení je rovněž tato webová stránka Polesí. Zde by se měly objevovat fotografie, informace z historie, přírodopisné zajímavosti i turistické tipy na návštěvu v okolí Polesí a Černé Louže. Tímto vyzýváme všechny, kteří mají k Polesí vztah, aby se připojili jak při tvorbě a doplňování stránek týkajících se Polesí a Černé Louže (informace, fotografie), tak i samotné práce Sdružení Černé Louže a Polesí.

Autorem všech textů v sekci “Historie” je Petr Zázvorka. Díky.