Informace o aktuální činnosti Občanského spolku Černá Louže – Polesí

Vážení a milí sousedé, členové spolku Černá Louže – Polesí.

Rádi bychom Vás rádi informovali o současné a další plánované činnosti spolku.

Dne 23.11.2022 došlo k veřejnému projednání nové verze územního plánu. Opět jsme za spolek podali připomínky, a to i přesto, že nový návrh významně vyhověl našim původním připomínkám, podpořeným ze strany CHKO. Původní návrh územního plánu navrhoval zařadit v zadní části Černé Louže na louky uprostřed zástavby stavbu 3 objektů a výstavbu komunikace, spojující dvě do této části směřující cesty pro pěší. Za spolek stále vidíme problém v navrhované komunikaci na Černé Louži, která se dle našeho názoru svými parametry vymyká charakteru stávajících přístupových cest. Vzhledem k lokalitě prosazujeme zájem na zachování venkovského charakteru cest (parametry, hutněný štěrkový povrch), odpovídajících lokalitě. 

Provedli jsme nezbytné změny v obchodním rejstříku související se změnou vedení výboru a dozorčí rady.

Tak jako již tradičně jsme požádali obec Rynoltice o příspěvek pro aktivity spolku na příští rok. Rozšířili jsme možnost využití prostředků i do jiných oblastí, než bylo tradičně žádáno, a to nejen pro úpravy a údržby pronajatého pozemku na návsi v Polesí a na údržbu památek v obcích Černá Louže, Polesí a v jejich okolí, ale také na údržbu turisticky zajímavých míst a cenných přírodních lokalit, pro obnovu webových stránek spolku a některé společenské akce. Podrobnější informace o aktivitách plánovaných na rok 2023 uvádím níže v textu.

Provedli jsme také vyúčtování příspěvku od obce pro rok 2022, ze kterého jsme realizovali dokončení opravy zvonice v Polesí (renovace a instalace kříže), nátěr laviček, renovaci – nátěr nástěnky a přístřešku na odpady u koupaliště, pořízení nového hlohu na náves a materiálu pro údržbu zeleně v okolí návsi spolu s pořízením nářadí na zajištění údržbových prací.

S panem starostou jsme řešili úklid přístřešků na odpady, kde se často množí případy, kdy odpady nejsou ukládány v pytlích, ale volně pohozeny v přístřešku. Všechny Vás žádáme, abyste řádně ukládali odpad v přidělených pytlích, v souladu s pokyny obecního úřadu.

Uvědomujeme si, že k tomuto stavu může docházet od cizích návštěvníků obce, umístíme tak na přístřešek informační leták a do budoucna budeme jednat o monitorovacím systému.

Kromě již zmíněného umístění Kříže s podobiznou Krista na Kapličku v Polesí, lampionového průvodu a celkové údržby návsi (nástěnky, lavičky, přístřešek na odpad), bylo provedeno umístění, ozdobení a rozsvícení tradičního Vánočního stromu, zajištění nového hlohu a zahradního materiálu za účelem kultivace okolí vodní nádrže. O vyčištění vodní nádrže v centru obce Polesí vedeme jednání s panem starostou. Je plánováno čištění nádrže svépomocí, pravděpodobně počátkem března. V záměru obce je rozsáhlejší rekonstrukce nádrže s tím, že obec prozatím plánuje zařadit akci do plánovaných aktivit s navázáním dotace.

Příští rok nás čeká několik dalších věcí:

8.4. jarní úklid obce v návaznosti na akci “Ukliďme Česko“ a znovuzavedení tradice otevírání studánek

30.4. pálení čarodejnic

1.5. stavění májky a navazující velice odpovědná povinnost strážení májky do brzkých ranních hodin 😊

24.6. valná hromada Občanského spolku spolu s tradiční aukcí půdních nálezů – (termín aukce ještě bude možná změněn na červenec, budeme včas informovat)

12.8. Dětský den, Regata a oslavy Polesí včetně večerního koncertu

Jako zásadní vnímáme výročí 340 let od založení obce Polesí a úctyhodné 70. výročí regaty. U příležitosti těchto významných výročí bychom v obci rádi uspořádali důstojnou oslavu s hudební produkcí v rámci již tradičního dětského dne.

Během letních měsíců také plánujeme uspořádat nebo se podílet na dalších sportovních a společenských akcích jako dnes již tradiční závod koloběžek, ale také další sportovní akce, jejichž tradici bychom rádi obnovili nebo zavedli.

Vše budeme včas inzerovat na nástěnce spolku na návsi v Polesí nebo na sociálních sítích. Věříme také, že brzo na webových stránkách spolku.

Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se zapojují do společných akcí a pomáhají zkulturňovat, zvelebovat a spojovat dění v obci, zejm. Polesandám, Petrovi Špůrovi, všem nestorům z původního vedení spolku, Mocům, Bludským, Žmudům, Schumákům a dalším. Bez Vás by to nešlo.

Rád bych také poděkoval členům výboru, kteří vynakládají nemalé úsilí k činnosti spolku pro zajišťování jeho řádného chodu a přispívají svými nápady a pomocí k plánování a realizaci jednotlivých akcí, zejm. Katce, Honzovi, Heleně, Tereze, Petře a Jirkovi.

Děkuji také p. starostovi Vackovi a ostatním z vedení obce, za jejich angažovanost a podporu.

Uvidíme, co nám okolnosti v budoucnu dovolí, už teď ale všichni věříme, že naplánované události, budou skvělou příležitostí pro všechny zapomenout na každodenní starosti a důvodem k potkání a společnému veselí.

Za Výbor spolku

Martin Valdauf, předseda Výboru OSČLP