Valná hromada OSČLP 2022 – zápis z jednání

V sobotu, dne 23. 7. 2022 v 15 hodin se sešla v restauraci kempu Černá Louže na základě pozvánky odeslané 17. 6. 2022 a vyvěšené na informační tabuli . Před zahájením Valné hromady splnili všechny podmínky pro přijetí za člena OSČLP (vyplnění přihlášky, zaplacení příspěvků) tři noví členové, čímž se zvýšil počet členů spolku na 52.

Valné hromady se zúčastnilo celkem 37 řádných členů z celkového počtu 52, uvedených na soupisce (nebo s platnými plnými mocemi pro hlasování v této Valné hromadě ). Valná hromada tedy byla usnášeníschopná. Účastníci Valné hromady stvrdili svoji účast (případně zastoupení) podpisem na prezenční listině, pro hlasování jim byly předány hlasovací karty.

Petr Zázvorka přivítal členy OSČLP i hosty.

Počtem 36 hlasů byla zvolena návrhová a volební komise pro tuto Valnou hromadu (Kateřina Demnerová, Magdalena Kolářová).

Před schválením programu schůze proběhla diskuse ohledně možného ukončení činnosti spolku v souvislosti s předpokládanou změnou ve vedení OSČLP, Výsledkem diskuse bylo pokračování Valné hromady podle programu uvedeného na pozvánce.

Petr Zázvorka poté zhodnotil činnost spolku v roce 2021.

Společenské akce organizované spolkem: 14. 8. 2021 se konala 68. regata Polesí, byl pořádán Dětský den (závody a tématické hry) na téma muzikanti a hudebníci (organizace Kateřina Jakešová, za přispění Petry Ristič a dalších dobrovolných pomocnic, 21. 8.se konala dobročinná burza půdních nálezů, moderoval – Pavel Podhorecký, Václav Šmíd), zajištění plakátů (Vanda Mocová).

Oprava památek v obci: oprava klenutého stropu v kapličce na Černé Louži,vymalování interiéru úprava okolí, renovace darovaného oltáře a jeho instalování,odpracování několika desítek hodin (Iva Kaplická, Josef Kaplický, Petr Zázvorka).

Pro zvonici v Polesí: renovace postavy Krista, zhotovení kříže, instalace bude provedena v roce 2022.

Úprava areálu v centru Polesí: druhá brána pro umožnění vjezdu techniky v horní části .

Vysvětlil dále situaci, která nastala po mimořádných opatřeních, vyvolaných pandemií covid -19, kdy nebylo možné svolat řádnou Valnou hromadu a tedy ani volby. Předsedovi, výboru i dozorčí radě OSČLP proto vypršel k 31. prosinci 2020 mandát. Situace se zkomplikovala požadavkem Městského soudu v Praze, kdy vzhledem k této skutečnosti nebylo možné uskutečnit zápis do Veřejného rejstříku a Sbírky listin spolku, vedeného pod šifrou L7739 u Městského soudu v Praze. Přes tuto skutečnost pokračovali členové výboru ve výkonu svých funkcí, Valnou hromadu, volby a následnou komunikaci – doplnění listin v termínu určeném soudem, bylo provedeno podle pokynů externího advokáta, byly splněny všechny příslušné předpisy a situace byla vyřešena. To byl i důvod, proč bylo k nutnému omlazení členů výboru a dozorčí rady přistoupeno až v roce 2022.

V průběhu roku 2021 se bohužel nepodařilo obnovit webové stránky Polesí (www.polesi.eu) , které se staly v minulých letech důležitým komunikačním prostředkem a oblíbeným informačním zdrojem, obsah není údajně zcela ztracen, vzhledem k časové náročnosti jejich rekonstrukce se hledá cesta, jakým způsobem stránky obnovit.

V souvislosti s chystanou volbou Petr Zázvorka upozornil na některé skutečnosti, související s koncepcí činnosti, kterou bude řešit zejména nově zvolené vedení spolku: upozornil, že pro Polesí a Černou Louž, kdysi považované za vzdušné lázně (Luftkurort), je spolek jediná organizace, která se zabývá zvláštním položením obce na území CHKO Lužické hory a má možnost ovlivňovat například i změny územního plánu, zejména v souvislosti s výstavbou nových rodinných domů či rekreačních chat. Petr Zázvorka požádal Helenu Zelenkovou , aby podala zprávu o stanovisku CHKO Lužické hory jako reakci na nesouhlasný dopis , zaslaný výborem OSČLP v souvislosti s chystanou výstavbou na katastru Černé Louže, která byla zamítnuta a další výstavba v této cenné lokalitě nepřipadá v úvahu. Podobně bylo již dříve zabráněno i výstavbě v centru Polesí na místě sportovního areálu, který byl spolku obcí pronajatý. Je na generaci mladších občanů jestli bude pokračovat v tradici ochrany prostředí CHKO Lužické hory, jako se o to zasazovalo původně Občanské sdružení, (později spolek) s tradicí založenou již v roce 1996. Další úvahy týkající se konkrétní problematiky činnosti spolku proběhly v rámci diskuse. Petr Zázvorka poděkoval všem členům výboru i dozorčí rady za dosavadní činnost pro Polesí a Černou Louž.

Josef Kaplický podal zprávu dozorčí rady za rok 2021, která je v příloze zápisu, Helena Zelenková podrobně seznámila Valnou hromadu s účetní závěrkou za rok 2021.

Poté přednesla Kateřina Demnerová návrh na volbu výboru OSČLP a zmínila jména členů, o kterých bylo hlasováno společně aklamací. Původně byl podán návrh na tajné hlasování, od kterého bylo ustoupeno: Výbor byl navržen v následujícím složení: Martin Valdauf, Jan Vetešník, Kateřina Jakešová, Helena Zelenková , Jiří Martínek, Tereza Horáčková, Petra Ristič

hlasování pro: 34 hlasů, proti : 0 zdrželi 3 – výbor OSČLP byl schválen

dále byly vykonány volby do dozorčí rady, jmenovitě: Kateřina Valdaufová, Drahuše Vetešníková, Magdalena Kolářová

pro: 35 proti: 0 zdržel se: 2

předsedkyní dozorčí rady byla Valnou hromadou zvolena Kateřina Valdaufová

hlasování pro: 33 hlasů proti : 0 zdržel:4 hlasy

Po zvolení se odebrali členové nově zvoleného výboru OSČLP a Dozorčí rady ke krátké poradě. Zvolení nového předsedy spolku bylo odloženo na termín 31. 7. 2022 (z důvodů nepřítomnosti jednoho ze zvolených členů výboru).

V rámci diskuse byly projednávány následující problémy, které by měly být zařazeny do programu koncepce spolku:

– čistota vody v nádrži – složitá problematika – je třeba vyčistit nádrž, neosazovat rybami, projednat se starostou obce brigádu na odvoz náplavy na dně ve vhodnou dobu

– oprava nefunkčních stránek www.polesi.eu

– oslovit profesionální IT firmu ?

– problém tabule u vjezdu do lesa za Mocovými – parkují tam vozidla

-problém lávky na Havrana – oprava

-problém ´údržby turistické pěšiny na Havrana – kdo má sekat?

-dokončení ohrazení sportovního areálu v Polesí – dovézt kameny?

– instalace horní brány areálu

– doplnění cvičebního nářadí pro předpokládané dětské hřiště

– Jindřich Bludský (je ochoten) nadále se starat o údržbu volejbalového hřiště

– vyúčtování dotace do listopadu 2022 ( dotaci ve výši 10 000 Kč od obce Rynoltice podepsal osobně na jméno předchozí předseda Petr Zázvorka)

– pořádání 69. regaty Polesí a Dětského (téma indiáni) dne 13. srpna 2022

– problematika prodeje pozemků na Černé Louži – přístupové cesty

– doplnění jednoho stromu z aleje hlohů na břehu nádrže v Polesí

– pokračovat ve snaze obnovit pohled z obce na skálu Havran (stromy ke kácení jsou označeny)

Formální převod funkcí, bankovního účtu a hotovosti bude proveden po poradě nového výboru a zvolení nového předsedy výboru.

Závěr: poděkování účastníkům Valné hromady , přání úspěchu novému výboru OSČLP

Zapsal: Petr Zázvorka,

V Polesí 24.července 2022