Dne 26. 8. 2023 se konala Valná hromada OSČLP

Před zahájením valné hromady předal odstupující předseda Petr Zázvorka novému předsedovi Martinu Valdaufovi pomyslné žezlo (dřevěnou palici) 🙂

Zápis z valné hromady Občanského spolku Černá louže – Polesí, konané dne 26. 8. 2023

Z celkového počtu 56 členů, bylo přítomno 46, z toho 13 v zastoupení

 1. M. Valdauf zahájil schůzi a vysvětlil pravidla hlasování. Vyslovil poděkování výboru i dalším členům za celoroční snahu o skvělé fungování a za uskutečněné akce.
 2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady: stav členské základny Spolku je 56, usnášeníschopná nadpoloviční většina je přítomna
 3. Představení nových členů Spolku.
 4. Seznámení s kooptací nových členů do výboru Spolku (I.Žmudová, V. Mocová) a dozorčí rady (A.Schuma), po odstoupení Vetešníkových z výboru i ze Spolku a odstoupení J.Martínka z funkce ve výboru Spolku.
 5. Hlasování o zvýšení členských příspěvků
 6. Zpráva výboru o činnosti Spolku za uplynulý rok srpen 2022–srpen 2023:
 • výbor zažádal o zvýšení účelové dotace z 20.000 Kč na 35.000 Kč (organizace oslav založení Polesí, webové stránky, údržba obce,…)
 • vyúčtoval vyčerpání dotace za rok 2022. Vyúčtování bylo schváleno obcí Rynoltice.
 • 23.11. proběhlo veřejné jednání o územním plánu. Výbor podal několik připomínek a podařilo se zastavit výstavbu asfaltové silnice na Černé Louži a další výstavbu v okolí ČL.
 • Další činnosti výboru:
 • navázání bližší spolupráce s CHKO a dalšími organizacemi
 • zveřejnění (i zpětně) zprávy o majetkovém stavu Spolku
 • žádost o prodloužení smlouvy o pronájmu pozemků v centru obce
 • výbor apeluje na řešení situace s hromaděním odpadků v boudě na odpady (vyvěšení cedule k odkládání odpadu, žádost o poskytnutí většího kontejneru na sklo
 • řízení datové schránky pro Spolek
 • podání daňového přiznání za rok 2022 (M. Valdauf upozornil, že od příštího roku je třeba, aby účetní uzávěrka byla schválena valnou hromadu. Z tohoto důvodu je třeba upravit stanovy)
 • oživení a úprava loga Spolku, které bude používáno při všech akcích
 1. M. Valdauf upozornil, že není v silách výboru selektovat fotky pořízené na veřejných akcích pořádaných Spolkem v případě, že někdo nechce, aby jeho fotky (nebo fotky jeho dětí) byly zveřejněny na webových stránkách
 2. Byly aktivovány webové stránky Polesí: www.polesí.eu., stránky jsou opět v provozu a jsou pravidelně aktualizovány. M. Valdauf informoval o snaze zahraniční společnosti vymáhat poplatek za užití fotografie na webových stránkách v roce 2014. Výbor se rozhodl na tuto výzvu nereagovat, neboť nese znaky podvodného jednání a pro vymáhání poplatku ve výši přes 5.000 Kč není opodstatnění (www stránky byly dlouhodobě nefunkční).
 3. K. Jakešová shrnula akce, které se uskutečnily v uplynulém roce:
 • pověšení kříže na zvoničce
 • Dušičkový průvod v listopadu (předpokládané datum pro rok 2023 je 4.11.)
 • Zdobení vánočního stromu (pro tento rok se budou vyrábět nové ozdoby)
 • Zpívání u vánočního stromu každý adventní víkend
 • Otevírání studánek a čištění pramenů
 • Stavba májky a pálení čarodějnic
 • Podpora a pomoc na Koloběžkiádě, pořádané J.Marešovou a R. Kresilovou
 • Dětský den a Regata Polesí (prosba o shromažďování vyřazených hraček během roku, které se použijí na dětský den)
 • 5 brigád na úklid okolí koupaliště (sekání, nákup a instalace nové lávky k rozhledně Havran, vysazení nového hlohu, doplnění substrátu k hlohům i rhododendronům ošetření plotu koupaliště fungicidem, natření nástěnek, likvidace skládky větví a zetlelé trávy u koupaliště,…)

Návrhy na další možné akce: drakiáda.

K. Jakešová informovala, že se podařilo zprovoznit veřejnou FB skupinu „Polesí a Černá louže v Lužických horách“.

10. Plánované čištění nádrže – M. Valdauf informoval o plánované vyčištění nádrže obcí Rynoltice v druhé polovině září/počátkem října a o plánované definitivní přeměně nádrže na koupaliště (obec Rynoltice bude žádat dotace evropské unie). Upozornil na problém svévolného nasazení ryb (soukromá iniciativa obyvatele vesnice).

Podnět členů Spolku: prověřit možnost vyčištění záchytné nádrže (čistící jímky) před bývalým penzionem Budulínek; vyčistit břehy přítokového potoka; je třeba prověřit, zda se přítokové kanály nekřižují s čističkou ze Sportturie.

 1. K Valdaufová prezentovala revizní zprávu dozorčí rady:
 • Stav členské základy
 • Kontrola členských příspěvků (je možné platit jak v hotovosti, tak převodem)
 • Kontrola majetku (sekačka na trávu)
 • Kontrola finančního stavu
 • Vyjádření k navrhované změně stanov (rada souhlasí s navrhovanými změnami bez výhrad)
 1. Valná hromada hlasováním jednomyslně schválila poměrem

PRO: 46 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

 1. Revizní zprávu za rok 2023;
 2. Účetní závěrku za rok 2022 a předložené daňové přiznání za rok 2022;
 3. Změnu stanov (hlasování „per rollam“= hlasování na dálku; změna podmínek ke svolání a průběhu valné hromady; aktualizace stanov v souladu s platnou legislativou a zjednodušení stanov; navýšení členských poplatků z 50 Kč na 100 Kč; prodloužení doby funkčního období dozorčí rady z 1 roku na 3 roky; omezení maximálního možného počtu členů výboru Spolu z 15 členů na 7; možnost udělení čestného členství se sníženým členským příspěvkem 1 Kč);
 4. Doplnění výboru o členy Vanda Mocová a Iva Žmudová;
 5. Novou dozorčí radu ve složení K.Valdaufová (předsedkyně), Anna Schuma a Klára Zbrojová.
 1. M.Valdauf informoval o plánovaných činnostech a akcích na další rok (nad rámec pravidelných akcí):
 • Oprava lavičky na vyhlídce
 • Oprava lavičky v altánu za hájovnou
 • zakrytí otevřených kanálů v blízkosti stavidla nádrže
 • dokončení oplocení koupaliště. Členové Spolku se vyjádřili pro dokončení oplocení živým plotem. Padl návrh na dřevěnou závoru místo kovové brány. Výbor zváží, co s vyrobenou kovovou bránou.
 1. Diskuze:
 • Návrh na pokácení stromů před vyhlídkou Havran.