Category Archives: Nezařazené

Dušičkový – lampiónový průvod v sobotu 4.11. v 18. hod.

V sobotu 4.11. půjdeme “dušičkový” nebo chcete-li 🙂 lampiónový průvod ke kapličce na Černé louži. Kaplička bude otevřená, kdo bude chtít, může tam zapálit svíčku, přinést podzimní kytičku,…

Sraz je v 18. hod. u koupaliště. Pojďte s námi, je to hezká společná chvíle, kterou si každý může prožít podle svého.

Dobročinná aukce a bazárek oblečení 2023

Po valné hromadě dne 26. 8. 2023 proběhla v kempu Černá Louže opět tradiční dobročinná aukce půdních nálezů a nově i bazárek oblečení. Aukci jako vždy skvěle moderoval Pavel Podhorecký, pokladnu střežil Vašek Šmíd, celý bazárek vymyslela a zorganizovala Anička Schuma, vydatně pomáhala Klára Zbrojová. Všem kdo akci uspořádali, jakkoliv pomáhali, přinesli věci do aukce nebo nakoupili, patří velký dík! Opět se vše vydařilo a z aukce bylo vybráno rekordních 16.605,- a z nového bazárku krásných 3.390,-

Dne 26. 8. 2023 se konala Valná hromada OSČLP

Před zahájením valné hromady předal odstupující předseda Petr Zázvorka novému předsedovi Martinu Valdaufovi pomyslné žezlo (dřevěnou palici) 🙂

Zápis z valné hromady Občanského spolku Černá louže – Polesí, konané dne 26. 8. 2023

Z celkového počtu 56 členů, bylo přítomno 46, z toho 13 v zastoupení

 1. M. Valdauf zahájil schůzi a vysvětlil pravidla hlasování. Vyslovil poděkování výboru i dalším členům za celoroční snahu o skvělé fungování a za uskutečněné akce.
 2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady: stav členské základny Spolku je 56, usnášeníschopná nadpoloviční většina je přítomna
 3. Představení nových členů Spolku.
 4. Seznámení s kooptací nových členů do výboru Spolku (I.Žmudová, V. Mocová) a dozorčí rady (A.Schuma), po odstoupení Vetešníkových z výboru i ze Spolku a odstoupení J.Martínka z funkce ve výboru Spolku.
 5. Hlasování o zvýšení členských příspěvků
 6. Zpráva výboru o činnosti Spolku za uplynulý rok srpen 2022–srpen 2023:
 • výbor zažádal o zvýšení účelové dotace z 20.000 Kč na 35.000 Kč (organizace oslav založení Polesí, webové stránky, údržba obce,…)
 • vyúčtoval vyčerpání dotace za rok 2022. Vyúčtování bylo schváleno obcí Rynoltice.
 • 23.11. proběhlo veřejné jednání o územním plánu. Výbor podal několik připomínek a podařilo se zastavit výstavbu asfaltové silnice na Černé Louži a další výstavbu v okolí ČL.
 • Další činnosti výboru:
 • navázání bližší spolupráce s CHKO a dalšími organizacemi
 • zveřejnění (i zpětně) zprávy o majetkovém stavu Spolku
 • žádost o prodloužení smlouvy o pronájmu pozemků v centru obce
 • výbor apeluje na řešení situace s hromaděním odpadků v boudě na odpady (vyvěšení cedule k odkládání odpadu, žádost o poskytnutí většího kontejneru na sklo
 • řízení datové schránky pro Spolek
 • podání daňového přiznání za rok 2022 (M. Valdauf upozornil, že od příštího roku je třeba, aby účetní uzávěrka byla schválena valnou hromadu. Z tohoto důvodu je třeba upravit stanovy)
 • oživení a úprava loga Spolku, které bude používáno při všech akcích
 1. M. Valdauf upozornil, že není v silách výboru selektovat fotky pořízené na veřejných akcích pořádaných Spolkem v případě, že někdo nechce, aby jeho fotky (nebo fotky jeho dětí) byly zveřejněny na webových stránkách
 2. Byly aktivovány webové stránky Polesí: www.polesí.eu., stránky jsou opět v provozu a jsou pravidelně aktualizovány. M. Valdauf informoval o snaze zahraniční společnosti vymáhat poplatek za užití fotografie na webových stránkách v roce 2014. Výbor se rozhodl na tuto výzvu nereagovat, neboť nese znaky podvodného jednání a pro vymáhání poplatku ve výši přes 5.000 Kč není opodstatnění (www stránky byly dlouhodobě nefunkční).
 3. K. Jakešová shrnula akce, které se uskutečnily v uplynulém roce:
 • pověšení kříže na zvoničce
 • Dušičkový průvod v listopadu (předpokládané datum pro rok 2023 je 4.11.)
 • Zdobení vánočního stromu (pro tento rok se budou vyrábět nové ozdoby)
 • Zpívání u vánočního stromu každý adventní víkend
 • Otevírání studánek a čištění pramenů
 • Stavba májky a pálení čarodějnic
 • Podpora a pomoc na Koloběžkiádě, pořádané J.Marešovou a R. Kresilovou
 • Dětský den a Regata Polesí (prosba o shromažďování vyřazených hraček během roku, které se použijí na dětský den)
 • 5 brigád na úklid okolí koupaliště (sekání, nákup a instalace nové lávky k rozhledně Havran, vysazení nového hlohu, doplnění substrátu k hlohům i rhododendronům ošetření plotu koupaliště fungicidem, natření nástěnek, likvidace skládky větví a zetlelé trávy u koupaliště,…)

Návrhy na další možné akce: drakiáda.

K. Jakešová informovala, že se podařilo zprovoznit veřejnou FB skupinu „Polesí a Černá louže v Lužických horách“.

10. Plánované čištění nádrže – M. Valdauf informoval o plánované vyčištění nádrže obcí Rynoltice v druhé polovině září/počátkem října a o plánované definitivní přeměně nádrže na koupaliště (obec Rynoltice bude žádat dotace evropské unie). Upozornil na problém svévolného nasazení ryb (soukromá iniciativa obyvatele vesnice).

Podnět členů Spolku: prověřit možnost vyčištění záchytné nádrže (čistící jímky) před bývalým penzionem Budulínek; vyčistit břehy přítokového potoka; je třeba prověřit, zda se přítokové kanály nekřižují s čističkou ze Sportturie.

 1. K Valdaufová prezentovala revizní zprávu dozorčí rady:
 • Stav členské základy
 • Kontrola členských příspěvků (je možné platit jak v hotovosti, tak převodem)
 • Kontrola majetku (sekačka na trávu)
 • Kontrola finančního stavu
 • Vyjádření k navrhované změně stanov (rada souhlasí s navrhovanými změnami bez výhrad)
 1. Valná hromada hlasováním jednomyslně schválila poměrem

PRO: 46 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

 1. Revizní zprávu za rok 2023;
 2. Účetní závěrku za rok 2022 a předložené daňové přiznání za rok 2022;
 3. Změnu stanov (hlasování „per rollam“= hlasování na dálku; změna podmínek ke svolání a průběhu valné hromady; aktualizace stanov v souladu s platnou legislativou a zjednodušení stanov; navýšení členských poplatků z 50 Kč na 100 Kč; prodloužení doby funkčního období dozorčí rady z 1 roku na 3 roky; omezení maximálního možného počtu členů výboru Spolu z 15 členů na 7; možnost udělení čestného členství se sníženým členským příspěvkem 1 Kč);
 4. Doplnění výboru o členy Vanda Mocová a Iva Žmudová;
 5. Novou dozorčí radu ve složení K.Valdaufová (předsedkyně), Anna Schuma a Klára Zbrojová.
 1. M.Valdauf informoval o plánovaných činnostech a akcích na další rok (nad rámec pravidelných akcí):
 • Oprava lavičky na vyhlídce
 • Oprava lavičky v altánu za hájovnou
 • zakrytí otevřených kanálů v blízkosti stavidla nádrže
 • dokončení oplocení koupaliště. Členové Spolku se vyjádřili pro dokončení oplocení živým plotem. Padl návrh na dřevěnou závoru místo kovové brány. Výbor zváží, co s vyrobenou kovovou bránou.
 1. Diskuze:
 • Návrh na pokácení stromů před vyhlídkou Havran.

Velké díky všem! Oslava 340 let založení Polesí, dětský den a regata dopadla skvěle!

12. srpna 2023 proběhl jako tradičně dětský den, tentokrát v kovbojském stylu a již 70. regata Polesí. Následovala velká oslava k výročí 340 let založení obce s koncertem Brontosauři revival a promítáním filmu Polesí v proudu času. Předcházející deštivé počasí se naštěstí, jako na objednávku, umoudřilo a už od rána zářilo slunce a dokonce lehce pofukoval větřík, zkrátka nebývale ideální podmínky pro start závodu plachetnic. Ten odstartoval cca v 10 hodin a zhruba za hodinu byly všechny lodě v cíli. Celkovým vítězem se stal Jenda Zvoníček s lodí Černý Korzár.

Následoval běh kolem koupaliště, oblíbené přetahování dětí i dospělých, společné foto a vyhlášení výsledků. Poté šly děti plnit úkoly, které pro ně připravily kovbojky ve westernovém městečku Finkenville. Za úkoly dostávaly dolary, za které si následně mohly nakupovat zboží v Saloonu. Bylo nutné například podojit kravku, účastnit se závodu na koních, pochytat vajíčka od slepiček v kurníku, chytit tele do lasa, shodit podkovou hranici z plechovek, vyrýžovat zlato a následně ho proměnit v bance za další dolary. Úkoly všichni plnili s nadšením a v Saloonu se vytvořila veliká fronta, děti chodily nakupovat i několikrát, ale odměn pro všechny malé kovboje bylo dostatek, takže všichni odcházeli spokojeni.

Po 14. hodině se dle domluvy začaly nosit jídla na připravený rautový stůl a také guláš, který každý uvařil doma a následně byl smíchán s ostatními ve velké lorně a tak vznikl společný Polesácký guláš. Ve stánku s prodávalo pivo a limonáda.

Po celou dobu akce bylo možné si prohlédnout vystavené fotografie z historie naší obce.

V 16. hod. začal koncert skupiny Brontosauři revival. Písně bratrů Nedvědů zná téměř každý, takže už po prvních tónech se většina z nás přidala a po celou dobu koncertu se společně zpívalo a následně i tančilo. Kapela hrála krásně a všichni si koncert společně užili. Obzvlášť poslední přidané písně byly pro většinu z nás dojemné a kapela sklidila velký úspěch a potlesk.

Po koncertě proběhla jako vždy dokonalá a krásná sokolnická ukázka Saši Vrágy na louce pod Havranem.

Po setmění pak následovalo promítání filmu Polesí v proudu času, který ukázal život v Polesí od jeho založení až do současnosti. Film sklidil také velký úspěch a všichni projevili zájem vidět ho znovu…

Celá sobotní akce byla krásná a dopadla skvěle. Příprava byla náročná, pomohla velká spousta z Vás. Každý kdo byl požádán o pomoc, se pro svůj úkol doslova nadchl a dovedl ho k naprosté dokonalosti! Byla to velká společná práce, která nás všechny bavila a na výsledku to bylo vidět. Takže velké díky všem, kteří jste jakkoliv pomohli, přinesli občerstvení, přispěli do kasičky, díky Vám všem, kteří jste přišli. Bylo to s Vámi skvělé a stálo to za to!

Na těchto odkazech si můžete prohlédnout fotky z celého dne:

https://www.rajce.idnes.cz/polesi-cernalouze/album/oslava-k-340-letum-zalozeni-polesi-2023

https://www.rajce.idnes.cz/polesi-cernalouze/album/detsky-den-2023-kovbojove-a-70-regata-polesi

https://www.rajce.idnes.cz/polesi-cernalouze/album/brontosauri-revival-v-polesi

Bazárek oblečení na Louži

Letos se poprvé můžete těšit na Bazárek oblečení a doplňků, který proběhne 26.8. v rámci aukce půdních nálezů.

Pokud tedy máte pěkné oblečení, které může ještě někomu udělat službu, můžete ho vyprané přinést, v době příjmu věcí do aukce, tedy od 14 – 16 ti hodin, do kempu na Černé Louži.

Můžete nostit oblečení dámské, pánské i dětské, doplňky (kabelky, bižuterii, pásky,..) Prosíme pouze věci kvalitní a hezké. Nenoste spodní prádlo, plavky, ani obuv.

Co se bude dít s penězi za prodej?

Co se vybere z Bazárku, půjde do pokladny spolku Louže a Polesí a my budeme mít více prostředků třeba na dětský den nebo na zvelebovaní okolí🍀

Co se stane s oblečením, co se neprodá?

Jsme domluveni s Dětským domovem v Jablonném v Podještědí, vše co zbyde, dostanou děti.❤️

S dotazy se obracejte na Ani Schuma tel: 606 032 165

Všem děkujeme za spolupráci a těšíme se

Koloběžkiáda 2023

I přes špatnou předpověď počasí, proběhla letošní, v pořadí již 8. Koloběžkiáda ke spokojenosti malých i velkých závodníků. Výherci si odnesli pěkné ceny, medaile ve tvaru koloběžek a diplomy.

Díky patří organizátorkám Jitce a Renče i všem dalším, kteří s přípravou pomáhali.

Na odkazu si můžete prohlédnout další fotografie:

https://www.rajce.idnes.cz/polesi-cernalouze/album/kolobezkiada-2023

Pozvánka na valnou hromadu aukci a bazárek

Zveme Vás na valnou hromadu Občanského sdružení, která se koná v sobotu 26.8. 2023 v kempu na Černé Louži od 15. hod. Od 17. hodin bude následovat dobročinná aukce půdních nálezů a jiných použitelných předmětů a současně bazárek zachovalých kvalitních oděvů pro děti i dospělé. Příjem věcí do aukce i bazárku bude od 14. hodin.

Koncert Brontosauři revival v Polesí v sobotu 12.8. od 16.hod.

Sobotní brigáda proběhla skvěle!

Moc díky všem, kteří se zůčastnili sobotní brigády! Udělalo se opět spousta práce. Zlikvidovali jsme hromadu letitého kompostu u plotu Šmídů ze strany sportoviště. Prosíme již nový nezakládat! Vždy se tráva po posekání bude odvážet. Dále se zlikvidovala obrovská hromada větví ze spadlého smrku u Šmídů, dokonale se posekalo celé okolí koupaliště, včetně části s borovicemi a cestičky k lávce pod Havranem, vyčistilo se schodiště nad hřištěm, jeho okolí i plocha nad schody. Chlapi se po skončení brigády ještě rozhodli, že vytrhají plevel prorůstjící v hrázi nádrže, což zaprvé hráz narušuje, zadruhé to teď vypadá výrazně lépe a zatřetí se bude za 14 dní mnohem lépe plout loďkám na závodech :).

Takže ještě jednou velké díky všem!!!!

Brigáda v sobotu 29.7.2023 od 10 hodin na koupališti

Tuto sobotu od 10 hod. bude brigáda na úpravu v okolí koupaliště před plánovaným Dětským dnem a Dnem oslav Polesí. Je potřeba posekat trávu kolem koupaliště, kolem hřiště i pod borovicemi, kde budou probíhat dětské hry. Dále je třeba zlikvidovat hromady větví a staré trávy (“kompostu”) u plotu Šmídů. Bude přistaven kontejner. Potom je nuté připravit – srovnat plac na improvizované pódium pro kapelu (v místě ohniště na pálení čarodějnic) a odstranit, alespoň částečně, drny z volejbalového hřiště. Proto prosím, potřebujeme sekačky, křovinořezy, motyky, hrábě, vidle, kolečka. Kdo můžete, přijďte pomoct.

Děkujeme OSČLP.