Polesí

je malebné letovisko, ležící severně od Rynoltic v romantickém údolí, obklopeném zalesněnými vrchy. Do konce 2.světové války se nazývalo Finkendorf podle prvního osadníka Sebastiana Finkeho, který se zde usadil roku 1683.

Černá Louže

ležící při silnici z Rynoltic do Horního Sedla, vznikla kolem selského dvora, založeného zde po roce 1550. U silnice ve středu osady je kaplička z roku 1724.

Zvonička v Polesí

Ve 30.letech minulého století nahradila původní dřevěnou zvoničku v Polesí zvonice nová, betonová. Ta zůstává jednou z dominant obce i dnes. Roubenou chalupu s podstávkou v pozadí již ovšem odvál čas..

Kaple na Černé Louži

Pohled na okolí kapličky na Černé Louži v době před vybudováním silnice na Horní sedlo. V pozadí výletní restaurant Steyrer Franzl.

Stabilní katastr z roku 1843

Teprve při detailním porovnání staré katastrální mapy se současným stavem naplno vynikne, jak málo se v obci za 170 let změnilo. Pár chalup zmizelo, ve 30. letech bylo postaveno pár zděných vil, o čtyřicet let později několik chat. Ale charakter zástavby zůstal nezměněn..

Hostinec Steyrer Franzl na Černé Louži

Podstávkové domy u rybníka v Polesí

Společná fotka z oslav 330 let Polesí

Adventní zpívání koled u stromečku

Další krásná tradice, která tu vznikla, je zpívání vánočních koled u rozsvíceného stromku. Scházíme se pravidelně, v menším či větším počtu, každou adventní neděli večer a na Štědrý den dopoledne, abychom se v předvánočním shonu alespoň na chvíli zastavili, ochutnali navzájem cukroví, napili se svařáčku, popřáli si krásné svátky a navodili si společně poklidnou vánoční atmosféru. Budeme moc rádi, když se k nám příští rok přidají další…

Lampiónový – dušičkový průvod

Vždy o víkendu, kolem 2. listopadu, tedy na Dušičky pořádáme dušičkový nebo chcete-li lampiónový průvod. Sraz je ve večerních hodinách na návsi u altánu se zapálenými lucerničkami, lampióny nebo svíčkami a vyrážíme pomalu směr kaplička na Černé Louži. Kaplička se otevře a kdo chce, zapálí uvnitř svíčku, za někoho blízského nebo jen tak pro štěstí. Je to krásné pietní místo s úžasnou atmosférou, kterou zapálené svíčky a světýlka, s kterými přicházíme, ještě podtrhují. Kde jinde zavzpomínat na své blízké, kteří nás opustili, než právě na tomto místě…přidejte se příští rok k nám.

Dvě malé podzimní brigády

V sobotu 29.10.2022 dopoledne jsme se sešli s několika lidmi na návsi a natřeli lavičky, boudu na odpadky a nástěnky.

V neděli 27.11. 2022 proběhla další krátká brigáda, při které jsme shrabali listí v okolí hřiště a ozdobili vánoční strom, který předtím chlapi přivezli a upevnili na svah nad hřiště.

Navrácení kříže na zvonici v Polesí

V sobotu 29.10.2022 byl zvoničce v Polesí navrácen kříž, který byl kdysi součástí zvoničky, jak je patrné z dobových fotografií. Kříž zakoupil a obci daroval Petr Zázvorka, rekonstrukce malby je dílem Ivy Kaplické a nový kříž zhotovil Josef Kaplický.

Oprava kapličky a umístění nového oltáře do kapličky na Černé Louži

O záchranu a údržbu kapličky pečují dobrovolníci a členové Spolku již od roku 1973, kdy ji zachránili před demolicí a v dalších letech, po velké opravě, věnovali obci. V roce 2019 odnesla vichřice Eberhard kapličce střechu a téměř rok do ní pršelo. Po několika urgencích OSČLP, byla oprava střechy v roce 2021 dokončena, částka byla uhrazena z obecních peněz a následně Spolek zadal a uhradil opravu promočeného stropu. Členové Spolku věnovali cibuli – věžičku (uhrazeno z příspěvků), nechali zhotovit mříže z důvodu plánování umístění nového oltáře. Po rekonstrukci střechy Iva a Pepa Kapličtí s Petrem Zázvorkou vyčistili interiér od stavebního materiálu, kapličku vybílili, vše umyli a natřeli klekátko. Pepa Kaplický zrekonstruoval dřevěný oltář, který do kapličky věnoval Jiří Neander. Iva ho překrásně vymalovala obrazem Nanebevzetí Panny Marie. Poté byl umístěn na své místo. Následně Iva ještě několik dní upravovala okolí kapličky a dokonale ho vyčistila od naházených cihel, kamení a plevele, Pepa prořezal přerostlé keře, čímž se uvolnil krásný výhled až na Ještěd. Kaplička je v současnosti v perfektním stavu, patrně nejlepším za celou svojí existenci. Letos jsme k ní již podruhé vypravili “dušičkový” (lampiónový) průvod, z kterého se jistě stane další krásná tradice…

Další fotografie kapličky zde: https://polesi-cernalouze.rajce.idnes.cz/Jak_sel_cas_-_Kaplicka_Cerna_Louze/

Zvolení nového předsedy OSČLP

Dne 31. 7. 2022 nově zvolený výbor Občanského spolku Černá Louže – Polesí, zvolil ze svého středu nového předsedu JUDr. Martina Valdaufa, který tak po mnoha letech nahradil předsedu Petra Zázvorku, který si zaslouží, stejně jako ostatní členové bývalého výboru, za svou dlouhletou činnost pro rozvoj obce, velký dík. Všichni členové nového výboru jsou připraveni na jejich práci navázat, rozvíjet ji a pokračovat ve správně nastaveném směru, ideálně za přispění všech obyvatel Polesí a Černé Louže, ať již jsou členové OSČLP nebo ne.

Současné složení výboru:

Martin Valdauf – Polesí – předseda
Jan Vetešník – Polesí – místopředseda
Tereza Horáčková – Černá Louže – mísopředsedkyně Helena Zelenková – Černá Louže – účetní
Kateřina Jakešová – Polesí – pokladník
Petra Ristič – Polesí
Jiří Martínek – Polesí

Dozorčí rada:

Kateřina Valdaufová – Polesí, Drahomíra Vetešníková – Polesí, Magdaléna Kolářová – Polesí

Slovo nového předsedy:

Vážení přátelé,
na valné hromadě, konané dne: 22.7.2022, občanského spolku Černá Louže – Polesí došlo k volbě nového výboru. Touto cestou, bychom Vás rádi informovali o skutečnosti, že výbor na svém prvním jednání zvolil ze svého středu místopředsedy Terezu Horáčkovou a Jana Vetešníka, Helenu Zelenkovou jako účetní Spolku a Kateřinu Jakešovou jako pokladníka. Také ostatní řadoví členové spolku Petra Ristič a Jiří Martínek jsou připraveni, stejně jako ostatní, řešit každodenní problémy spolku, zejm. prosazovat jeho zájmy a zájmy jeho členů a zachovávat a rozvíjet tradice, které nás provázejí. To vše bychom rádi činili v co možná nejširší shodě nejen mezi členy Spolku, ale také se všemi dalšími, kteří o členství ve Spolku prozatím neuvažují.
Budeme se těšit na společnou spolupráci.
Martin Valdauf, předseda Výboru

Valná hromada OSČLP 2022 – zápis z jednání

V sobotu, dne 23. 7. 2022 v 15 hodin se sešla v restauraci kempu Černá Louže na základě pozvánky odeslané 17. 6. 2022 a vyvěšené na informační tabuli . Před zahájením Valné hromady splnili všechny podmínky pro přijetí za člena OSČLP (vyplnění přihlášky, zaplacení příspěvků) tři noví členové, čímž se zvýšil počet členů spolku na 52.

Valné hromady se zúčastnilo celkem 37 řádných členů z celkového počtu 52, uvedených na soupisce (nebo s platnými plnými mocemi pro hlasování v této Valné hromadě ). Valná hromada tedy byla usnášeníschopná. Účastníci Valné hromady stvrdili svoji účast (případně zastoupení) podpisem na prezenční listině, pro hlasování jim byly předány hlasovací karty.

Petr Zázvorka přivítal členy OSČLP i hosty.

Počtem 36 hlasů byla zvolena návrhová a volební komise pro tuto Valnou hromadu (Kateřina Demnerová, Magdalena Kolářová).

Před schválením programu schůze proběhla diskuse ohledně možného ukončení činnosti spolku v souvislosti s předpokládanou změnou ve vedení OSČLP, Výsledkem diskuse bylo pokračování Valné hromady podle programu uvedeného na pozvánce.

Petr Zázvorka poté zhodnotil činnost spolku v roce 2021.

Společenské akce organizované spolkem: 14. 8. 2021 se konala 68. regata Polesí, byl pořádán Dětský den (závody a tématické hry) na téma muzikanti a hudebníci (organizace Kateřina Jakešová, za přispění Petry Ristič a dalších dobrovolných pomocnic, 21. 8.se konala dobročinná burza půdních nálezů, moderoval – Pavel Podhorecký, Václav Šmíd), zajištění plakátů (Vanda Mocová).

Oprava památek v obci: oprava klenutého stropu v kapličce na Černé Louži,vymalování interiéru úprava okolí, renovace darovaného oltáře a jeho instalování,odpracování několika desítek hodin (Iva Kaplická, Josef Kaplický, Petr Zázvorka).

Pro zvonici v Polesí: renovace postavy Krista, zhotovení kříže, instalace bude provedena v roce 2022.

Úprava areálu v centru Polesí: druhá brána pro umožnění vjezdu techniky v horní části .

Vysvětlil dále situaci, která nastala po mimořádných opatřeních, vyvolaných pandemií covid -19, kdy nebylo možné svolat řádnou Valnou hromadu a tedy ani volby. Předsedovi, výboru i dozorčí radě OSČLP proto vypršel k 31. prosinci 2020 mandát. Situace se zkomplikovala požadavkem Městského soudu v Praze, kdy vzhledem k této skutečnosti nebylo možné uskutečnit zápis do Veřejného rejstříku a Sbírky listin spolku, vedeného pod šifrou L7739 u Městského soudu v Praze. Přes tuto skutečnost pokračovali členové výboru ve výkonu svých funkcí, Valnou hromadu, volby a následnou komunikaci – doplnění listin v termínu určeném soudem, bylo provedeno podle pokynů externího advokáta, byly splněny všechny příslušné předpisy a situace byla vyřešena. To byl i důvod, proč bylo k nutnému omlazení členů výboru a dozorčí rady přistoupeno až v roce 2022.

V průběhu roku 2021 se bohužel nepodařilo obnovit webové stránky Polesí (www.polesi.eu) , které se staly v minulých letech důležitým komunikačním prostředkem a oblíbeným informačním zdrojem, obsah není údajně zcela ztracen, vzhledem k časové náročnosti jejich rekonstrukce se hledá cesta, jakým způsobem stránky obnovit.

V souvislosti s chystanou volbou Petr Zázvorka upozornil na některé skutečnosti, související s koncepcí činnosti, kterou bude řešit zejména nově zvolené vedení spolku: upozornil, že pro Polesí a Černou Louž, kdysi považované za vzdušné lázně (Luftkurort), je spolek jediná organizace, která se zabývá zvláštním položením obce na území CHKO Lužické hory a má možnost ovlivňovat například i změny územního plánu, zejména v souvislosti s výstavbou nových rodinných domů či rekreačních chat. Petr Zázvorka požádal Helenu Zelenkovou , aby podala zprávu o stanovisku CHKO Lužické hory jako reakci na nesouhlasný dopis , zaslaný výborem OSČLP v souvislosti s chystanou výstavbou na katastru Černé Louže, která byla zamítnuta a další výstavba v této cenné lokalitě nepřipadá v úvahu. Podobně bylo již dříve zabráněno i výstavbě v centru Polesí na místě sportovního areálu, který byl spolku obcí pronajatý. Je na generaci mladších občanů jestli bude pokračovat v tradici ochrany prostředí CHKO Lužické hory, jako se o to zasazovalo původně Občanské sdružení, (později spolek) s tradicí založenou již v roce 1996. Další úvahy týkající se konkrétní problematiky činnosti spolku proběhly v rámci diskuse. Petr Zázvorka poděkoval všem členům výboru i dozorčí rady za dosavadní činnost pro Polesí a Černou Louž.

Josef Kaplický podal zprávu dozorčí rady za rok 2021, která je v příloze zápisu, Helena Zelenková podrobně seznámila Valnou hromadu s účetní závěrkou za rok 2021.

Poté přednesla Kateřina Demnerová návrh na volbu výboru OSČLP a zmínila jména členů, o kterých bylo hlasováno společně aklamací. Původně byl podán návrh na tajné hlasování, od kterého bylo ustoupeno: Výbor byl navržen v následujícím složení: Martin Valdauf, Jan Vetešník, Kateřina Jakešová, Helena Zelenková , Jiří Martínek, Tereza Horáčková, Petra Ristič

hlasování pro: 34 hlasů, proti : 0 zdrželi 3 – výbor OSČLP byl schválen

dále byly vykonány volby do dozorčí rady, jmenovitě: Kateřina Valdaufová, Drahuše Vetešníková, Magdalena Kolářová

pro: 35 proti: 0 zdržel se: 2

předsedkyní dozorčí rady byla Valnou hromadou zvolena Kateřina Valdaufová

hlasování pro: 33 hlasů proti : 0 zdržel:4 hlasy

Po zvolení se odebrali členové nově zvoleného výboru OSČLP a Dozorčí rady ke krátké poradě. Zvolení nového předsedy spolku bylo odloženo na termín 31. 7. 2022 (z důvodů nepřítomnosti jednoho ze zvolených členů výboru).

V rámci diskuse byly projednávány následující problémy, které by měly být zařazeny do programu koncepce spolku:

– čistota vody v nádrži – složitá problematika – je třeba vyčistit nádrž, neosazovat rybami, projednat se starostou obce brigádu na odvoz náplavy na dně ve vhodnou dobu

– oprava nefunkčních stránek www.polesi.eu

– oslovit profesionální IT firmu ?

– problém tabule u vjezdu do lesa za Mocovými – parkují tam vozidla

-problém lávky na Havrana – oprava

-problém ´údržby turistické pěšiny na Havrana – kdo má sekat?

-dokončení ohrazení sportovního areálu v Polesí – dovézt kameny?

– instalace horní brány areálu

– doplnění cvičebního nářadí pro předpokládané dětské hřiště

– Jindřich Bludský (je ochoten) nadále se starat o údržbu volejbalového hřiště

– vyúčtování dotace do listopadu 2022 ( dotaci ve výši 10 000 Kč od obce Rynoltice podepsal osobně na jméno předchozí předseda Petr Zázvorka)

– pořádání 69. regaty Polesí a Dětského (téma indiáni) dne 13. srpna 2022

– problematika prodeje pozemků na Černé Louži – přístupové cesty

– doplnění jednoho stromu z aleje hlohů na břehu nádrže v Polesí

– pokračovat ve snaze obnovit pohled z obce na skálu Havran (stromy ke kácení jsou označeny)

Formální převod funkcí, bankovního účtu a hotovosti bude proveden po poradě nového výboru a zvolení nového předsedy výboru.

Závěr: poděkování účastníkům Valné hromady , přání úspěchu novému výboru OSČLP

Zapsal: Petr Zázvorka,

V Polesí 24.července 2022

Dětský den a regata 2022

Jeden z nejvydařenějších dětských dnů vůbec, proběhl 13. 8. 2022 a to v indiánském duchu. Masky dětí i dospělých byly dokonalé a všichni jsme si to báječně užili. Postavili jsme indiánské týpí, vyrobili totem, připravili spoustu úkolů. Děti si vyrobily čelenku, lapač snů, koně na tyči, přivolávač deště, mohly si vystřelit z luku, chytit papírové ryby, prohlédnout si indiánské talismany,…Další foto zde: https://polesi-cernalouze.rajce.idnes.cz/Detsky_den_Indiani_a_Regata_Polesi_2022/

Dětský den a regata 2021

14. 8. 2021 se konal Dětský den na téma “muzikanti a hudebníci”. Děti si vyrobily hudební nástroje, zabubnovaly si na kbelíkovou “bicí soupravu”, zahrály na lahvovou zvonkohru, seznámily se s některými hudebními nástoji, společně jsme si zazpívali. Nechyběl běh kolem koupaliště, přetahování ani závody v pytlích. Saša Vrága předvedl opět krásnou sokolnickou ukázku. Další fotografie zde: https://polesi-cernalouze.rajce.idnes.cz/ a zde: https://polesi-cernalouze.rajce.idnes.cz/2021_Sokolnicka_ukazka_Detsky_den_Polesi/

Činnost OSČLP 2017-2022

 • údržba okolí sportoviště – nákup a zasazení rhododendronů, doplnění rašeliny, zasazení uhynulého hlohu na hrázi, nákup sekačky, sečení trávy, údržba volejbalove´ho hřiště
 • osazení laviček mezi hřištěm a vodní nádrží (lavičky byly hrazeny částečně obcí, částečně Spolkem, materiál, doprava a usazení laviček bylo zcela v režii OSČLP)
 • ohrazení vodní nádrže – 1. etapa – likvidace zbytků starého plotu, zajištění dřeva na nový plot, navaření spojovacích prvků na původní sloupky, 2. etapa – instalace prken na plot ze strany silnice, nátěr plotu i sloupků, 3. etapa – instalace a natření prken ze strany stavidla, zakoupení dvou bran, které zamezí nežádoucímu vjezdu vozidel až na pozemek sportoviště, ale umožní vjezd cisterně, usazení první brány (u altánu)
 • oprava kapličky na Černé Louži – o záchranu a údržbu kapličky pečují dobrovolníci a členové Spolku již od roku 1973, kdy ji zachránili před demolicí a v dalších letech, po velké opravě, věnovali obci. V roce 2019 odnesla vichřice Eberhard kapličce střechu a téměř rok do ní pršelo. Po několika urgencích OSČLP, byla oprava střechy v roce 2021 dokončena, částka uhrazena z obecních peněz a následně Spolek zadal a uhradil opravu promočeného stropu. Členové Spolku věnovali cibuli – věžičku (uhrazeno z příspěvků), vyčistili interiér od stavebního materiálu, vybílili, natřeli klekátko, zrenovovali a umístili darovaný oltář, nechali zhotovit mříže, očistili okolí kapličky
 • oprava zvonice v Polesí – 2017 – nátěr, oprava střechy, 2020 – likvidace plísní, nátěry, oprava zábradlí, 2022 – výroba a umístění Krista na kříži na zvonici (dle dobových fotografií kříž na zvonici vždy byl)
 • pravidelná údržba božích muk i jejich okolí (obnova malby, opravy omítky)
 • zasazení pamětních stromů – platan v Polesí, lípa ke stému výročí vzniku Československé republiky v Rynoltické aleji u kostela a v Polesí, umístění pamětních cedulí ke stromům
 • umístění praporu na rozhledně Havran – pravidelná výměna
 • pořádání pravidelných akcí:
 • Dětské dny a regata Polesí
 • Koloběžkiády
 • dobročinné aukce
 • volejbalový turnaj
 • konání valných hromad, podávání daňového přiznání, vedení účetnictví